Onze organisatie - Bestuursorganen

Voorzitter van Kom op tegen Kanker is Jean-Jacques Cassiman, Frank Deboosere is campagneleider en Marc Michils algemeen directeur.

Met het oog op een optimaal systeem van goed bestuur, gebaseerd op een ondubbelzinnige en transparante verdeling van bevoegdheden, werd de bestuursstructuur in 2013 aangepast. Hieronder vindt u een summier overzicht van deze structuur.

 • Kom op tegen Kanker wordt geleid door de raad van bestuur die wordt benoemd door de algemene vergadering volgens een transparante procedure. De raad van bestuur is het hoogste bestuursorgaan en bepaalt het algemeen beleid en de strategie, op voorstel van de algemeen directeur en de directie. De leden van de raad van bestuur (klik hier) hebben een complementaire kennis en ervaring:
  • academische en biomedische ervaring;
  • ervaring inzake fondsenwerving, acties, communicatie en campagnes;
  • ervaring in de gezondheidszorg en de nodige terreinkennis van (para-)medische en psychosociale zorg, met vertegenwoordiging vanuit de patiëntenverenigingen;
  • expertise inzake bedrijfsvoering, onder meer financiële, juridische, managementcompetenties, en de nodige bestuurservaring.
 • De algemeen directeur zorgt voor het dagelijks bestuur en wordt benoemd en ontslagen door de raad van bestuur. Hij brengt regelmatig verslag uit bij de raad van bestuur. De algemeen directeur delegeert aan de directie een aantal van zijn taken. De directie rapporteert aan de raad van bestuur.
 • De directie van Kom op tegen Kanker bestaat uit:
 • De stuurgroep Kom op tegen Kanker adviseert de raad van bestuur over de fondsenwerving, acties en campagnes van Kom op tegen Kanker.
 • De psychosociale commissie en de biomedische commissie verstrekken leidende adviezen aan de raad van bestuur inzake de keuze en evaluatie van de externe psychosociale resp. biomedische projecten die gefinancierd worden met middelen van Kom op tegen Kanker.
 • De patiëntencommissie heeft ook haar inbreng.
 • De raad van bestuur kan zich verder laten bijstaan en adviseren door gespecialiseerde comités, samengesteld uit één of meerdere bestuurders. Zo staat het auditcomité de raad van bestuur bij in zijn toezichtsfunctie, o.a. op de betrouwbaarheid en de samenhang van de financiële informatie, en op de betrouwbaarheid van de interne controle- en risicobeheersystemen.
 • In de algemene vergadering zijn de verschillende instanties die betrokken zijn bij de kankerbestrijding, vertegenwoordigd. Ze heeft de bevoegdheden die haar toegekend worden volgens de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. Daartoe behoren o.a. de volgende bevoegdheden:
  • de wijziging van de statuten
  • het benoemen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur
  • het goedkeuren van de rekeningen
  • het valideren van de begrotingen
  • het goedkeuren van de missie en de visie van Kom op tegen Kanker
  • het valideren van het strategisch plan van Kom op tegen Kanker, zoals voorgedragen door de raad van bestuur

Help mee

Doe een gift!