Vraag steun voor uw psychosociaal project

1. Welke projecten komen in aanmerking?
 • Innoverende zorgprojecten
  Zorgvernieuwing binnen de eigen instelling of regio, dat is het doel van deze projecten. Ofwel lenigen ze een specifieke nood in aanvulling op de bestaande zorg (en gaat het dus om een nieuw aanbod), ofwel houden ze een substantiële kwaliteitsverbetering in van het bestaande aanbod. Een dergelijk project kan ook een onderzoeksluik bevatten, waarbij bijvoorbeeld wordt nagegaan of de introductie van de (ver)nieuw(d)e zorg het beoogde effect teweegbrengt
 • Innoverende onderzoeksprojecten
  Praktijkgerichte wetenschappelijke projecten met een onderzoeksvraag die vernieuwend is en relevant voor de gehele Vlaamse zorgsector. Het gaat om toegepast, patiëntgericht onderzoek, dat direct in verband staat met de (verbetering van de) levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt en/of zijn onmiddellijke omgeving. Een plan om de resultaten bekend te maken bij de relevante doelgroepen binnen de zorgsector maakt eveneens deel uit van het opzet, naast academische output (publicaties).
 • Onderzoeksprojecten met doctoraatsfinaliteit
  In het kader van een onderzoeksproject kan een doctoraat gefinancierd worden rond toegepaste onderzoeksvragen op het vlak van kankerzorg. Het moet voldoen aan de onderzoeksprojectcriteria, en ook hier blijft de focus op praktijkgericht onderzoek met een aantoonbare meerwaarde voor de zorg aan (ex-)kankerpatiënten of hun directe omgeving.
 • Implementatieprojecten
  Het actief uitrollen over heel Vlaanderen van bewezen waardevolle onderzoeksresultaten en/of innovaties in de zorg. Dat is het doel van implementatieprojecten. De vernieuwing moet additioneel zijn aan het bestaande aanbod van tools, diensten en instrumenten dat al op de zorgmarkt beschikbaar is. Implementatieprojecten kunnen een vervolg zijn op een eerder betoelaagd onderzoeks- of zorgproject, maar dit is niet noodzakelijk.
 • Callgestuurd
  Zowel zorg-, onderzoeks- als implementatieprojecten kunnen 'callgestuurd' zijn, d.w.z. dat ze antwoorden op een projectoproep die Kom op tegen Kanker lanceert rond een bepaald thema. Kom op tegen Kanker legt namelijk zelf ook noden en knelpunten vast in de zorg aan (ex-)kankerpatiënten en kan in het kader daarvan een oproep lanceren.

2. Welke zijn de criteria waaraan uw project moet voldoen?
 • Bijdragen tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt, via het inspelen op psychosociale, paramedische en/of sociale noden.
 • Vernieuwend, dit wil zeggen iets nieuws introduceren of het bestaande substantieel verbeteren.
 • Zonder commercieel doel.
 • Breed toepasbaar.
 • Er mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn (of deze moet onvoldoende zijn)

3. Hoe doet u een aanvraag?

De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen: 

 1. Eerst wordt een abstract ingediend met een korte beschrijving van het project. Kijk hier naar het formulier (pdf).
 2. Als de abstract positief beoordeeld wordt, mag u een uitgebreid projectvoorstel indienen

Aanvragen voor een project gebeuren enkel online via dit aanvraagformulier (met login)
Hieronder vindt u de handleiding voor het indienen van een projectaanvraag:

Het reglement vindt u hier:  reglement - Nederlands (pdf) 
Kijkt u graag hoe de formulieren eruit zien? Er bestaan zes verschillende formulieren.

Opgelet. Deze formulieren zijn in pdf-vorm en kunnen dus niét ingevuld worden, dat kan enkel online (zie hierboven).
Een aanvraag is pas volledig als alle informatie op de website ingevuld is én als het aanvraagformulier opgeladen is.

4. De Psychosociale Commissie

De Psychosociale Commissie die de aanvragen beoordeelt, vergadert minimum acht keer per jaar.  
U kunt hier lezen wie in de Psychosociale Commissie zetelt. 

5. Advies inwinnen

Vooraleer u uw abstract indient bij de Psychosociale Commissie, kan u eenmalig feedback vragen bij de medewerkers projectfinanciering (psychosociale projecten) van Kom op tegen Kanker via: infopsc@komoptegenkanker.be. De feedback neemt de vorm aan van vrijblijvend advies en kan geen garantie bieden voor de beoordeling door de Psychosociale Commissie. De deadlines voor de aanvraag tot feedback op het abstract zijn minstens twee weken voorafgaand aan de deadline voor definitieve indiening.

6. Deadlines

 

a/ wanneer komt de Psychosociale Commissie (PSC) samen? 
b/ wat is de deadline voor het indienen van het project? Let op: in de vierde kolom staat over welke projecten het gaat.
c/ wat is de deadline voor het vragen van feedback via infopsc@komoptegenkanker.be?


a/ 16 januari 2018               b/ 2 januari 2018            c/ 18 december 2017      ZORGPROJECTEN
a/ 19 februari 2018               b/ 5 februari 2018           c/ 22 januari 2018          ONDERZOEKSPROJECTEN
a/ 27 maart 2018                 b/ 12 maart 2018             c/ 26 februari 2018        ZORGPROJECTEN (eval LTG)
a/ 16 april 2018                    b/ 2 april 2018                 c/ 19 maart  2018           ONDERZOEKSPROJECTEN
a/ 17 mei 2018                     b/ 2 mei 2018                  c/ 16 april 2018               ZORGPROJECTEN
a/ 25 juni 2018                    b/ 11 juni 2018                  c/ 28 mei 2018               ONDERZOEKSPROJECTEN
a/ 18 september 2018         b/ 3 september 2018       c/ 20 augustus 2018      ZORGPROJECTEN
a/ 19 oktober 2018              b/ 1 oktober 2018                                                   bespreking CALL 'pijn'
a/ 15 november 2018           b/ 29 oktober 2018          c/ 15 oktober 2018         ONDERZOEKSPROJECTEN

Aanvragen moeten binnen zijn telkens vóór 12 uur 's middags

 
7. Callgestuurde projectoproepen

Daarnaast zijn er de callgestuurde projectoproepen. Momenteel loopt er een projectoproep 'Pijn na kanker'. Lees er hier meer over.

Help mee

Doe een gift!